Daglige rutiner verner om verdiene

Det daglige vedlikeholdet på båten er arbeidet som tar vare på de store investeringene rederiet har gjort. Med Smart Sea System sitt vedlikeholdsprogram kan mannskapet enkelt ha kontroll på alle oppgavene.

Medhjelperen i skyen

Tilbakemeldingene vi får fra mannskapet som bruker vedlikeholdsprogrammet vårt til daglig er at det oppleves som oppgavelister og veiledere i stedet for et ekstraarbeid og krav. Her er et av våre viktigste mål, nemlig at systemet blir en del av de daglige rundene og rutinene om bord. Vedlikeholdssystemet er sky-basert. Dermed kan ansatte på land ha fortløpende kontroll på vedlikeholdsarbeidet på båten, og bistå ved behov.

Oppgavene som skal utføres dukker opp i oppgavelisten i kalenderen. Chiefen kan også opprette en arbeidsordre som dukker opp i oppgavelisten med det samme. På denne måten kan Smart Sea System støtte mannskapet i hverdagen gjennom bedre oversikt og samlet informasjon om arbeidet som skal gjøres.

Flere melder til oss at påtroppende mannskap raskt får kontroll over hvilke arbeidsoppgaver som er utført, og hva de skal gjøre. Det finnes en egen modul for reservedeler i programmet, som gjør det lettere å ha kontroll på innkjøp og sikrer at det ikke blir kjøpt inn unødvendig utstyr.

Vi er sikre på at vårt vedlikeholdsprogram er designet for framtidas rederier. Selv om verden blir stadig mer digitalisert vil fortsatt personellet som utfører vedlikeholdet av utstyret om bord være rederiets viktigste ressurs. Uten utstyr som fungerer på en trygg måte vil driften være truet. Dette programmet er utviklet i samarbeid med sjøfolk som vet hvor skoen trykker. Et moderne dataverktøy vil avlaste hele mannskapet og spare kostnader.

Den daglige rapporten i programmet informerer om dagens gjøremål. Fordi vi vet at gjøremålene står i kø, og tiden er knapp er det svært viktig med et program som er enkelt og intuitivt i bruk. Det aller fleste opplever programmet som selvforklarende, men vi assisterer veldig gjerne ved behov i overgangsfasen.


Moduler

Komponenter

Komponenter er den grunnleggende modulen i systemet. Her finner du alt arbeid som handler om vedlikehold. Rutinejobber og arbeidsordre registreres også her. En gjennomført jobb blir dokumentert i egne skjema med varsling.


Typer

Vi importerer manualer og rutiner fra type definisjoner, du bestemmer selv hvilke komponenttyper og rutiner som skal inn i systemet. Når du har definert en rutine vil oppfølging automatiseres slik at ingenting blir glemt.


Systemer

Alle komponenter tilhører et system, her får du en full oversikt over status for hvert system.


Leverandører

Her finner du oversikt over hvem du skal ringe ved ulike behov.


Delelager

Her holder du full oversikt over hva du har på delelageret og hva du mangler.


Kritisk utstyr

Ved å registrere utstyr som kan forårsake en farlig situasjon ved svikt har kan mannskapet tilegne seg kunnskap som kan hindre farlige situasjoner.


Vedlikeholdsrunder

Her har du full oversikt over kraner som skal smøres og andre rutineoppgaver. Arbeidet og resultatet blir loggført hver runde


Timetellere

Etter en runde med avlesning av timetellere blir starttidspunkt for timebaserte jobber justert.


Kalender

Kalenderen i vedlikeholdssystemet er svært nyttig. Her får du oversikt over alt som skal gjøres på dette skiftet. Du kan også bla tilbake og se på hva som ble gjort forrige skift.


Oppgaver

Oppgavelisten sikrer deg kontroll, slik at du hele tiden vet hva du skal gjøre. Ved hjelp at denne listen blir ingenting glemt.


Hjelp

Under dette ikonet finner du hjelp online og support.